Phần mềm quản lý Nông sản

Phần mềm quản lý Nông sản

Phần mềm quản lý tơ tăm, sây cafe.
Với các tính năng xuất nhập, báo cáo doanh thu.
Kết hợp số liệu từ trạm cân giúp giảm 40% thời gian so với cách làm truyền thống.

Phần mềm quản lý Nông sản